Uw advocaat bij faillissement.

Overweegt u het faillissement aan te vragen van een debiteur of zo mogelijk van uw eigen onderneming? Vervoorn & Wernink Advocaten LLP toetst of de aanvraag aan de vereisten voldoet en kan deze zo nodig bij de rechtbank indienen (of uiteraard betwisten). Wij staan ondernemers bij in faillissementsprocedures, in eerste aanleg, hoger beroep of in verzet. Ook treden wij met regelmaat op in het kader van de faillissementsafwikkeling, in het bijzonder wanneer de curator beoordeelt in hoeverre er gronden zijn om een bestuurder persoonlijk voor de schulden van de onderneming aansprakelijk te stellen. Sinds 1 juli 2016 kan bovendien de bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd een bestuursverbod worden opgelegd van maximaal vijf jaar.

Uw faillissement advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

• aanvraag faillissement (door schuldeiser, op eigen aangifte)
• toepassing schuldsaneringsregeling
• verzet en hoger beroep tegen faillietverklaring
• advies over de gevolgen van faillietverklaring
• benadeling van schuldeisers, actio pauliana
• beëindiging van het faillissement, homologatie akkoord
• verrekening in faillissement, schuldoverneming
• hypotheekrecht, pandrecht, voorrecht, retentierecht
• verificatie van schuldvorderingen
• afwikkeling, akkoord, vereffening
• bestuurdersaansprakelijkheid, civielrechtelijk bestuursverbod
• internationaal insolventierecht
contactpersonen