PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder
PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder
 
 1. Toepasselijkheid
1.1        Vervoorn & Wernink Advocaten LLP, hierna te noemen Vervoorn & Wernink, is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales, geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC404665 en is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65707338.
1.2     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Vervoorn & Wernink. De heer J.M. Vervoorn en de heer C.W. Wernink zijn gemachtigd om namens Vervoorn & Wernink opdrachten te aanvaarden.
1.3     De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Vervoorn & Wernink maar ook ten behoeve van alle personen die voor Vervoorn & Wernink werkzaam zijn, respectievelijk alle derden die bij de uitvoering door Vervoorn & Wernink van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Vervoorn & Wernink aansprakelijk zou kunnen zijn.

2. Opdracht
2.1     Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard en uitgevoerd door Vervoorn & Wernink. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2     Vervoorn & Wernink zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

3. Honorarium en verschotten
3.1     De kosten van uitvoering van de opdracht door Vervoorn & Wernink omvatten het honorarium en de verschotten.
3.2     Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
3.3     Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Vervoorn & Wernink gehanteerde basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert alsmede het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
3.4     Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Vervoorn & Wernink ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).

4. Betaling
4.1     Vervoorn & Wernink kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschotdeclaratie wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
4.2     Vervoorn & Wernink kan van de opdrachtgever een tussentijdse betaling van haar werkzaamheden verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden voortgezet. Een tussentijdse declaratie wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
4.3     De totale werkzaamheden en verschotten worden bij afwikkeling van de zaak afgerekend middels een einddeclaratie.
4.4     De betalingstermijn van voorschotdeclaraties, tussentijdse declaraties en einddeclaraties bedraagt telkens 14 dagen.
4.5     Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Vervoorn & Wernink haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Vervoorn & Wernink is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5. Aansprakelijkheid
5.1     Indien de uitvoering van een opdracht door aan Vervoorn & Wernink verbonden advocaten, waaronder eventuele werknemers, leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Vervoorn & Wernink wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
5.2     Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat door de advocaat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, exclusief verschotten en omzetbelasting.
5.3     De advocaten van Vervoorn & Wernink zijn gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in 1.2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van de advocaten van Vervoorn & Wernink voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
5.4     Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

6. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
6.1     Op de rechtsverhouding tussen Vervoorn & Wernink en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
6.2     Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Vervoorn & Wernink zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen.

7. Klachtenregeling
7.1 Op onze overeenkomsten is van toepassing de ‘Klachtenregeling Vervoorn &  Wernink’.
7.2 Klachten die overeenkomstig de kantoorklachtenregeling niet zijn opgelost kunnen door de meest gerede partij aan de Geschillencommissie Advocatuur worden voorgelegd.