PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder

ict-recht voor ondernemers en ontwikkelaars.

Concurrentievrijheid betekent dat men in beginsel vrij is de ideeёn van anderen uit te voeren, te verbeteren en door te ontwikkelen. De rechten van intellectueel eigendom en in het bijzonder het auteursrecht stellen daaraan echter beperkingen. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP staat u bij om uw auteursrecht te beschermen. Ook helpen wij u voorkomen inbreuk te maken op het auteursrecht van een derde. Ons kantoor heeft uitstekende ervaring in het adviseren, bemiddelen en procederen over auteursrecht, naburige rechten, exploitatierechten, het tekeningen- en modellenrecht, het claimen van schadevergoeding en het opstellen en beoordelen van contracten en licentieovereenkomsten omtrent vorennoemde rechten.

Uw advocaat auteursrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • kwalificatie auteursrecht, gebruik, handhaving
 • auteursrecht en grondrechten
 • auteursrecht en internet, aansprakelijkheid van tussenpersonen
 • verkoop van counterfeit (namaak) producten
 • naburige rechten, exploitatierechten
 • tekening- en modelrecht (Benelux, Gemeenschapsrecht)
 • portretrecht
 • auteurscontractenrecht
 • opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten
 • overdracht van intellectuele rechten
 • slaafse nabootsing, ongeoorloofde mededinging
 • implicaties van de ontwerprichtlijn auteursrecht ‘Digital Single Market’
Het merkenrecht beschermt onderscheidingstekens om verwarring te voorkomen, goodwill te beschermen en om te voorkomen dat uw concurrenten op onrechtmatige wijze profiteren van een merk. Juridische problemen met merken ontstaan als bepaalde producten zo erg op het merkproduct gaan lijken, dat de merkhouder dat bezwaarlijk vindt. Soms is echter onduidelijk of kan worden gesproken van een merk. Voor een merkenrecht is in ieder geval registratie van het merk vereist, hoewel dat ook niet in alle gevallen zekerheid biedt. Soms loopt het voortbestaan van een merk gevaar door de aanwezigheid van een verval- of nietigheidsgrond. Daarbij speelt de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie een bepalende rol. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP heeft bijzondere kennis in huis op het terrein van het merkenrecht en in het voeren van (oppositie)procedures, zowel bij het BBIE als de civiele rechter.

De merkenrecht advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • kwalificatie merkenrecht, classificatie van waren en diensten
 • gebruik en handhaving merkenrecht, counterfeiting (namaak)
 • depot van merken (benelux, internationaal, gemeenschap)
 • prioriteit, rangorde, collectieve merken
 • weigering inschrijving, absolute en relatieve gronden
 • beschermingsomvang merkenrecht
 • verval, nietigheid, uitputting
 • opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten
 • overdracht van merkenrechten, licentie, pandrecht
 • handelsnaamrecht, domeinnamenrecht
Computers, internet, smartphones, ze zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ze zijn ook onmisbaar geworden, zodat de schade groot kan zijn wanneer systemen niet goed werken of uw ICT-leverancier zijn afspraken niet nakomt. Ook bij de aanschaf van computersystemen of IT-diensten kunnen problemen ontstaan, veroorzaakt door misverstanden tussen IT-leveranciers en klanten die veelal leek zijn op ICT-gebied. ICT-recht is dan ook geen eenvoudige aangelegenheid. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is vakkundig op het terrein van het IT-recht. Ook wanneer uw organisatie wordt aangesproken op de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt staan wij u met raad en daad bij, zonodig in rechte.

De ict advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • e-commerce (keyword advertising, abonnementen)
 • domeinnamenrecht (inbreuk, misbruik, handelsnaam)
 • service level agreements (sla)
 • asp/saas-overeenkomsten
 • softwareontwikkelingsovereenkomsten
 • hostingovereenkomsten
 • wet bescherming persoonsgegevens
 • verwijdering of wijziging van persoonsgegevens
 • onrechtmatige publicatie van persoonsgegevens
 • afgifte van verwerkte persoonsgegevens
Sinds de komst van digitale media kan u of uw onderneming vrij eenvoudig en ongewild op negatieve wijze onderwerp van gesprek worden. Bovendien kunnen zoekmachines u of uw onderneming tot in de eeuwigheid achtervolgen. Bij incidenten is het daarom van groot belang dat u tijdig de juiste maatregelen treft. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert, bemiddelt en procedeert over alle aspecten van het (privaatrechtelijk) mediarecht. Voor al uw juridische vragen rondom misleidende en vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige uitingen en perspublicaties kunt u bij ons terecht.

De mediarecht advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • onrechtmatige uitlatingen
 • smaad en laster
 • cyberpesten
 • anonieme beschuldigingen
 • aantasting van de eer en goede naam
 • vrijheid van meningsuiting
 • reputatieschade
 • rectificatie in kort geding
 • reclamerecht
 • misleidende en vergelijkende reclame
 • oneerlijke handelspraktijken
 • portretrecht
contactpersoon