Duidelijkheid over de alimentatie.

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat betrekking heeft op de hoedanigheid, de familiebetrekkingen en de bevoegdheden van personen. Naast de voor de praktijk belangrijke wet- en regelgeving omtrent het huwelijk, echtscheiding en alimentatie zijn wij deskundig in de meer bijzondere onderdelen van het familierecht, zoals de burgerlijke stand van personen, afstamming, het gezag over minderjarige kinderen en ondertoezichtstelling.

Uw familierecht advocaat van Vervoorn & Wernink adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • wijziging van de voornaam en/of achternaam
 • de rechtspositie van de ongeborene en/of overledene
 • vermissing, onderbewindstelling, akte van overlijden
 • erkenning van het vaderschap, (ver)nietig(baar)heid
 • ontkenning van het vaderschap, gegrondverklaring
 • adoptie, herroeping, internationale adoptie
 • ouderlijk gezag, ontheffing, ontzetting
 • voogdij (bij testament, door rechter opgedragen)
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing (Bureau Jeugdzorg)
 • curatele (geestelijke stoornis, verkwisting, drankmisbruik)
 • onderbewindstelling (bij vermissing, bij meerderjarigen)
 • mentorschap (bij o.a. verzorging en verpleging)
Een bezoek aan de rechtbank kan een onaangename ervaring zijn, beheerst door wetten en regelgeving die u mogelijk niet volledig overziet. Dit speelt vaak bij scheidingen. Als u beslissingen moet nemen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor uw kinderen, uw onderneming, uw werk en uw leven, dan heeft u iemand nodig aan uw zijde die u verzekert van degelijk advies. Een advocaat die u helpt de wet te begrijpen en die u het inzicht verschaft om zelf weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is specialist op het terrein van het personen- en familierecht maar wij begrijpen maar al te goed dat scheiden vooral úw zaak is: het is uw familie, het zijn uw kinderen en het is uw toekomst die op het spel staat. Wij zijn er op gericht om op een tijdige en kostenefficiënte wijze met werkbare oplossingen te komen.

Uw advocaat scheiding van Vervoorn & Wernink adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • verdeling van het huwelijksvermogen (incl. schulden)
 • verdeling van pensioen, lijfrente, levensverzekering
 • verdeling van de eigen woning of gebruik huurwoning
 • gezag en omgang, voogdij, co-ouderschap, ouderschapsplan
 • berekening alimentatie
 • kinderalimentatie, partneralimentatie
 • bemiddeling / mediation
 • opstellen echtscheidingsconvenant
 • aanvragen voorlopige voorzieningen bij echtscheiding
 • echtscheidingsprocedures
 • akte van berusting
 • inschrijving van de echtscheidingsbeschikking
Ook al is het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) ontbonden, de echtgenoot die na de scheiding niet of onvoldoende eigen inkomsten heeft en ook redelijkerwijs niet in staat is voldoende inkomen te verwerven, heeft recht op partneralimentatie. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige, waarbij wordt gekeken naar het inkomen dat beide partijen tijdens het huwelijk tot hun beschikking hadden. Deze kan door de rechtbank worden vastgesteld aan de hand van de zogenaamde Tremanormen, maar u kunt daar ook zelf met uw partner afspraken over maken. Het is in dat geval aan te bevelen de afspraken schriftelijk te laten vastleggen.

Uw advocaat alimentatie van Vervoorn & Wernink adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • berekening en toetsing van partneralimentatie
 • vaststelling van partneralimentatie bij overeenkomst
 • wijziging en herberekening van partneralimentatie
 • geschillen over partneralimentatie (o.a. bij duurzaam samenwonen)
 • doorbreking van het niet-wijzigingsbeding
 • berekening en toetsing van kinderalimentatie
 • vaststelling van kinderalimentatie bij overeenkomst
 • wijziging en herberekening van kinderalimentatie
Na het overlijden van van een dierbare of bekende treedt een moeilijke periode aan waarbij allerlei zaken zullen moeten worden geregeld. Het is in de eerste plaats de notaris die u bijstaat in de afwikkeling van de erfenis en deze in goede banen leidt. Soms echter verloopt de afwikkeling van de erfenis niet geheel vlekkeloos en ontstaan er geschillen die niet eenvoudig kunnen worden opgelost. In die gevallen is bijstand van een specialist raadzaam. Vervoorn & Wernink heeft bijzondere kennis in huis op het terrein van het erfrecht.

Uw erfrecht advocaat van Vervoorn & Wernink adviseert en begeleidt u bij geschillen omtrent:

 • erfrecht bij versterf, erfrecht bij testament
 • scheiding, hertrouwen, positie langstlevende
 • uitleg en geldigheid van het testament, wilsgebreken
 • disfunctioneren van de executeur
 • onterving van de (klein)kinderen
 • schenking, herroeping en vernietiging
 • legitieme portie (legitimarissen)
 • legaten (legatarissen)
 • zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen (bij schulden)
 • vruchtgebruik, lijfrente, levensverzekering
 • onregelmatigheden bij wettelijke verdeling en vereffening
 • onregelmatigheden bij ouderlijke boedelverdeling
 • ongebruikelijke transacties
 • europees en internationaal erfrecht, rechtskeuze
contactpersoon