Burenrecht voor eigenaren en gebruikers.

Risico’s en tegenvallers zijn inherent aan bouwprojecten, maar  de crisis heeft de bouwpraktijk zeker niet vereenvoudigd. Wij treden op voor diverse aannemers,  opdrachtgevers, architecten, ontwikkelaars en adviesbureaus. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is specialist op het terrein van het (privaatrechtelijk) bouwrecht en begeleidt partijen voorafgaand, tijdens en na het bouwproces. Wij adviseren ter voorkoming van geschillen en hebben ruime ervaring in het voeren van procedures, niet alleen bij de civiele rechter maar ook bij onder meer de Raad van Arbitrage. Ons advocatenkantoor heeft jarenlange ervaring met de algemene voorwaarden en regelingen die de bouwpraktijk hanteert, of het nu gaat om een aannemingsovereenkomst op basis van de UAV gc of de AVA of een architectenovereenkomst op grond van de SR 1997.

Uw advocaat bouwrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • grondverwerving, gronduitgifte
 • aanbesteding, mededinging en staatsteun
 • algemene voorwaarden
 • projectontwikkelingsovereenkomsten
 • aannemingsovereenkomsten
 • ontwerp- en constructieovereenkomsten
 • garantie, verborgen gebreken
 • stelposten
 • aansprakelijkheid voor gebreken
 • bouwtijdoverschrijding
 • retentierecht
 • meerwerk / minderwerk
 • oplevering
 • wanprestatie
 • uitleg van het bestek
 • vertragingsclaims
Van huur kan gesproken worden als de verhuurder het gebruik van een zaak verstrekt, en de huurder daarvoor een tegenprestatie biedt, gewoonlijk betaling van de huursom. Is aan deze vereisten voldaan dan is sprake van een huurovereenkomst en is het huurrecht van toepassing. Bij Vervoorn & Wernink Advocaten LLP bent u verzekerd van deskundigheid op het gebied van het huurrecht. Wij verlenen u de best mogelijke bijstand, of het nu gaat om woonruimte, bedrijfsruimte of kantoorruimte. Wij adviseren zowel particuliere als zakelijke huurders en verhuurders over diverse vragen van huurrecht, en hebben jarenlange ervaring in de verlening van rechtsbijstand bij huurgeschillen.

Uw advocaat huurrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • kwalificatie woonruimte, 290-bedrijfsruimte of 230a-ruimte
 • verplichtingen verhuurder (gebrekenregeling, herstelplicht)
 • verplichtingen huurder (overlast, hennepkweek)
 • renovatie, dringend eigen gebruik, indeplaatsstelling
 • overgang van de huur, verlenging van de huurovereenkomst
 • huur 290-bedrijfsruimte, 230a-ruimte
 • opzegging en beëindiging huur 290- en 230a- bedrijfsruimte
 • huurprijzen bedrijfsruimte, servicekosten
 • huur woonruimte, tijdelijke huur, leegstandswet
 • huurprijzen woonruimte, servicekosten, huurcommissie
 • opzegging, beëindiging huur woonruimte, huurbescherming
 • onderhuur, medehuur en voortzetting van de huur
 • schuldsanering en faillissement van de huurder/verhuurder
 • ontruiming en ontruimingsbescherming
Wij adviseren en procederen over alle aspecten van het (privaatrechtelijke) vastgoedrecht, in het bijzonder het zakenrecht en het kooprecht met betrekking tot onroerende zaken. Wij zijn niet alleen thuis het recht maar ook in de dynamische praktijk van het vastgoed.  Wij verlenen onze diensten aan onder meer projectontwikkelaars, aannemers, makelaars, retailers, horeca-exploitanten, franchisers, particulieren en andere kopers en verkopers van vastgoed.Vervoorn & Wernink Advocaten LLP begeleidt u bij de beoordeling van koopovereenkomsten, gevestigde zakelijke rechten alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen. Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van de betrokken partijen teneinde schadevergoeding af te dwingen.

Uw vastgoed advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • eigendom (juridisch, economisch)
 • erfdienstbaarheden, erfpacht, recht van opstal
 • appartementsrecht, vereniging van eigenaars (VvE)
 • kwalitatieve verplichtingen, kettingbeding
 • roerend of onroerend, bestanddelen
 • horizontale scheiding van eigendom, kabels en leidingen
 • koop, totstandkoming, ontbinding, financiering
 • levering, kadaster en openbare registers
 • beroepsaansprakelijkheid (o.a. makelaar, notaris)
 • non-conformiteit, verborgen gebreken, verontreiniging
 • bevrijdende en verkrijgende verjaring
 • beslag, faillissement, hypotheek en executie
Beter een goede buur dan een verre vriend. Dus als er conflicten zijn of dreigen te komen, dan wilt u daar natuurlijk zelf met uw buren uit komen. U maakt uw bezwaren kenbaar en in gezamenlijk overleg tracht u tot een passende oplossing te komen. Soms echter komt u er onderling niet meer uit. Het akkefietje is een ware ‘burenruzie’ geworden. In dergelijke gevallen is bijstand van een deskundige in het burenrecht raadzaam, niet alleen om vast te stellen wat recht is en wat niet, maar ook om zo mogelijk bij wijze van bemiddeling het geschil in de kiem te smoren. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP heeft bijzondere kennis in huis op het terrein van het burenrecht.

Uw advocaat burenrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • hinder door geluidsoverlast
 • hinder door aflopend water
 • hinder door overhangende beplanting
 • grensbepaling, scheidsmuren
 • hinder door vensters of balkons
 • grensoverschrijdende bouwwerken
 • dreigende instorting
 • gebruik van andermans onroerende zaak
 • noodweg over andermans erf
 • noodwaterleiding door andermans erf
 • grenslijn door niet bevaarbaar stromend water
 • bemiddeling / mediation / civiele procedures
contactpersonen