Uw advocaat bij faillissement.

Uw onderneming staat nooit stil. De dynamische praktijk van het ondernemingsrecht evenmin. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP beschikt over specialistische kennis van het ondernemingsrecht. Wij adviseren ondernemers bij de inrichting van hun onderneming, teneinde te komen tot een sluitend juridisch kader waarbinnen ondernemingsrisico’s worden geminimaliseerd. Wij adviseren en begeleiden met regelmaat vennoten in geschillen met medevennoten, procederen over conformiteit en garanties na bedrijfsoverdracht, bemiddelen en adviseren bij financieringsvraagstukken, treden op als procesadvocaat in aandeelhoudersconflicten en in geschillen inzake bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid.

Uw advocaat ondernemingsrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is u van dienst bij geschillen omtrent:

 • n.v. (aandelen, vermogen, algemene vergadering, bestuur)
 • b.v. (aandelen, vermogen, algemene vergadering, bestuur)
 • geschillenregeling, recht van enquête
 • de jaarrekening, bestuursverslag, geconsolideerde jaarrekening
 • vennootschapsovereenkomsten (maatschap, vof, cv)
 • handelingsbevoegdheid en hoofdelijke aansprakelijkheid
 • aandeelhoudersovereenkomsten (bv, nv)
 • overeenkomsten tot koop en verkoop van aandelen
 • conformiteit en garanties bij bedrijfsoverdracht
 • bedrijfsfinanciering en zekerheden
 • rechtsvormen, flex bv
 • internationaal ondernemingsrecht 
Het verbintenissenrecht dient ondernemingsrisico’s te kanaliseren hetgeen in het bijzonder geschiedt door zelfregulering. Contractvrijheid is daarom van fundamenteel belang. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is specialist op het terrein van het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Wij zijn een vaste partner van het MKB bij de toetsing van contracten en algemene voorwaarden op ondernemingsrisico’s. Indien nodig scherpen wij deze op juridische gronden aan. Wij verdiepen ons in uw specifieke bedrijfstak, uw uitgangspunten en uw ambities. In het bijzonder treden wij op in procedures terzake beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

Uw advocaat verbintenissenrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is u van dienst bij geschillen omtrent:

• opschorting, schuldeisersverzuim, boetebeding
• verrekening, cessie, afstand en vermenging
• onrechtmatige daad
• productaansprakelijkheid
• beroepsaansprakelijkheid
• bestuurdersaansprakelijkheid
• onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking
• algemene voorwaarden, exoneratie, vernietigbaarheid
• opzegging, beëindiging en ontbinding
• wilsgebreken (o.a. dwaling, misbruik van omstandigheden)
• franchise-, distributie en agentuurovereenkomsten
• Europees en internationaal verbintenissenrecht
Overweegt u het faillissement aan te vragen van een debiteur of zo mogelijk van uw eigen onderneming? Vervoorn & Wernink Advocaten LLP toetst of de aanvraag aan de vereisten voldoet en kan deze zo nodig bij de rechtbank indienen (of uiteraard betwisten). Wij staan ondernemers bij in faillissementsprocedures, in eerste aanleg, hoger beroep of in verzet. Ook treden wij met regelmaat op in het kader van de faillissementsafwikkeling, in het bijzonder wanneer de curator beoordeelt in hoeverre er gronden zijn om een bestuurder persoonlijk voor de schulden van de onderneming aansprakelijk te stellen. Sinds 1 juli 2016 kan bovendien de bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd een bestuursverbod worden opgelegd van maximaal vijf jaar.

Uw faillissement advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

• aanvraag faillissement (door schuldeiser, op eigen aangifte)
• toepassing schuldsaneringsregeling
• verzet en hoger beroep tegen faillietverklaring
• advies over de gevolgen van faillietverklaring
• benadeling van schuldeisers, actio pauliana
• beëindiging van het faillissement, homologatie akkoord
• verrekening in faillissement, schuldoverneming
• hypotheekrecht, pandrecht, voorrecht, retentierecht
• verificatie van schuldvorderingen
• afwikkeling, akkoord, vereffening
• bestuurdersaansprakelijkheid, civielrechtelijk bestuursverbod
• internationaal insolventierecht
Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is een vaste partner van het MKB voor de incasso van onbetaalde facturen. Onze ervaring leert dat snel handelen vaak het meeste oplevert. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de methode van incasso: waarmee bereikt u het beste resultaat? Of het nu gaat om het treffen van een betalingsregeling, het leggen van conservatoir beslag, het aanvragen van faillissement of het opstarten van een incasso-kort geding: voor verantwoord maatwerk bent u bij ons aan het goede adres. Bij uw incasso’s heeft u recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Met de wet normering buitengerechtelijke incassokosten zijn echter jegens consumenten/particulieren maximale hoogten vastgesteld van incassokosten die in rekening kunnen worden gebracht. Deze normering laat niet toe dat partijen een hogere vergoeding voor de incassokosten overeenkomen. Een dergelijk beding is vernietigbaar.

Uw incasso advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

• opstellen van sommatiebrieven
• debiteurenbewaking
• bemiddeling met leveranciers
• bewaken van betalingsregelingen
• conservatoir beslag
• aanvragen faillissement, incasso kort-geding
• wet normering buitengerechtelijke incassokosten
• incassokosten beding in algemene voorwaarden
• matiging van bedongen incassokosten (b2b)
• vernietiging van onredelijk incassokostenbeding
contactpersonen