PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder
Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC404665. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is statutair gevestigd te 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan het Smidsvuur 10 te Nieuwkoop en een nevenvestiging aan de Frambozenweg 57 te Leiden. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65707338.

Het BTW nummer van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is NL8562.26.257.B.01

De advocaten van Vervoorn & Wernink zijn verzekerd in overeenstemming met de Verordening op de advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. statutair gevestigd te Den Haag.

Ontevreden over onze dienstverlening?
Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze webpagina geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie dan raden we u aan dat de betrokken advocaat te laten weten. Als u zich hier niet prettig bij voelt of indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt dan kunt u contact opnemen met de klachtbehandelaar van Vervoorn & Wernink door het sturen van een e-mail naar klacht@vervoornwernink.com

De klacht wordt behandeld in overeenstemming met onze Kantoorklachtenregeling. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie  bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Adressen
Interne klachtbehandelaar:
klacht@vervoornwernink.com

Geschillencommissie Advocatuur:
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T. 070 – 310 5310

De advocaten van Vervoorn & Wernink maken van rechtswege deel uit van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en zijn vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de beroeps- en gedragsregels die de Orde heeft opgesteld.

De beroeps- en gedragsregels zijn inzichtelijk via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten of middels een verzoek aan de Orde aanleverbaar:

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
T + 31 70 3353535
E info@advocatenorde.nl